Årsmøte 2015

 

VARSEL OM ÅRSMØTE 2015     

Årsmøte for Follo og Østfold elghundklubb skal avholdes torsdag 12.februar 2015 kl.18.30. på Mørk golfbane i Spydeberg.

 PS. saksliste, innstilling fra valgkommite, budsjett og øvrig dokumentasjon angående årsmøtet finner du under her.

 

I h.h. til vedtektene skal saker som ønskes tatt opp på årsmøte herunder forslag til valg av tillitsvalgte sendes skriftlig til styret/valgkomiteen ( leder i valgkomiteen er Henning Holtet ) innen 10.januar.

De som ønsker årsmøtedokumentene tilsendt pr. post må melde dette til styret innen 20.januar slik at det kan trykkes opp det antall dokumenter som det er behov for. For øvrig blir årsmelding m.m. utlagt på klubbens hjemmeside i god tid før årsmøte. Vi vil derfor anbefale at flest mulig printer ut årsmøtepapirene til bruk på årsmøte sjøl for å spare utgifter for klubben.

Vi håper mange setter av denne datoen i kalenderen for å komme på årsmøte vårt !

 

 

Saksliste for årsmøte

 

Follo og Østfold Elghundklubb Spydeberg 12.2.2015

 

1. Godkjenning av innkalling  

 

2. Godkjenning av dagsorden

 

3. Valg av:

  a) Møteleder

  b) Møtereferent

  c) Tellekorps på to personer

  d) To til å undertegne protokollen

4. Godkjenne årsmelding

 5. Godkjenne regnskap med revisors beretning

6. Godkjenne budsjett og handlingsplan for 2015

7. Vedta klubbens andel av medlemskontingent for 2016

8. Valg i følge vedtekter:    

 

     a) Leder for 1 år

     b) Nestleder for 2 år

    c) Kasserer for 2 år

    d) Sekretær for 2 år (ikke på valg)

    e) EDB ansvarlig for 2 år (ikke på valg)

    f) To varamedlemmer i nr.rekkefølge for 1 år

    g) En revisor for 2 år

  h) Valgkomite, en for 3 år. ( en gjenstår med 1 år og en med 2 år og denne er leder)

    i) Utstillingskomiteleder for 1 år samt 3 medlemmer for 2 år

    j) Løshundkomiteleder for 1 år samt 2 medlemmer for 2 år

    k)Bandhundkomiteleder for 1 år samt 2 medlemmer for 2 år

    l) En avlskontakt for 2 år

    m) Komite for hedersbevisninger 1 medlem for 2 år

    n )   Valg av utsendinger til RS 2015

9. Behandling av forslag innkommet til styret innen 10.januar

 

 

VIRKSOMHETSPLAN FOR FOLLO OG ØSTFOLD ELGHUNDKLUBB                        2015

MÅL:

Klubbens formål er å arbeide for ansvarlig hundehold, arbeide for utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske samt å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse. Påvirke myndighetene til å gi gode rammevilkår for utøvelse av hund til jakt og jakttrening. Samarbeide med NEKF, NKK, samarbeidende klubber og andre for på best mulig måte ivareta dette målet.

 

TILTAK:

Styret femmer følgende tiltak i 2015:

– å avholde jaktprøver for løs og bandhunder tilsluttet våre hunderaser

– å avholde fersksporprøver for godkjenning av ettersøkshunder

– å avholde blodsporprøver separat og samlet for godkjenning av ettersøkshunder

samt avholde utstillinger og unghundfremvisninger

– å veilede i avl og oppdrett av elghunder og på bakgrunn av NEKF’s avlsutvalg formidler

   klubbens avlskontakt opplysninger til oppdrettere og valpekjøpere.

– å utdanne og etterutdanne eksteriør- og jaktprøvedommere

– delta på og avholde klubbkamper

– arrangere klubbkvelder

– delta på arrangementer m.m. for å påvirke klubbens syn på rammevilkårene for bruk av    

hund til jakt og jakthundtrening

– arbeide for å få nye medlemmer med særlig vekt på ungdom

– holde medlemmene godt oppdatert på klubbens virksomhet elektronisk og på annen måte

– å arrangere miljø-ringtreningskurs

– å avholde bandhundkurs

Følgende aktiviteter er planlagt for 2015:

Utstillinger:

Utstillinger for elghundrasene:

          Brønnerud skole i Ås 24.5. 2015

          Høytorp fort på Mysen 20.9. 2015

 

 Jaktprøver:

Separat 1 dagers jaktprøve for løshund i tiden 01.11. 2015 – 31.1.2016

Separat 2 dags jaktprøve for løshund i tiden 01.11. 2015 – 31.1.2016

Separat 1 dags jaktprøve for bandhund i tiden 1.7. 2015 – 31.1.2016

Separat 2 dagers jaktprøve for bandhund i tiden 1.7. 2015 – 31.1.2016

Sporprøver:

Fersksporprøver i tiden 1.4. – 23.12. 2015

Blodsporprøver i tiden 1.4. – 23.12.2015

Blodsporprøve samlet 30.5. 2015

 

Konkurranser:

Avholde klubbkamp for bandhunder 22.08.2015

Delta på NM for bandhund

 

Kurs/utdanning:

Fortsette utdanning av jaktprøvedommere, samt å utdanne nye dommere

Blodsporkurs i Rakkestad våren 2015

Miljø- ringtreningskurs 12.03 – 28.04.2015

Bandhundkurs 17-18.04.2015

Jaktdressurkurs

Klubbkvelder m.m:

Arrangere klubbkveld med premieutdeling 12.3.2015

Spesielle tiltak 2015:

  • Arbeide videre med å forbedre hjemmesida samt å få inn resultater / premielister av aktivitetene til klubben samt bilder.
  • Utarbeide  egen aktivitetskalender for klubbens aktiviteter som legges ut på  hjemmesiden som oppdateres når nye aktiviteter blir bestemt.
  • Aktivisere ungdomsarbeid i klubben. Det nedsettes en egen ungdomsgruppe.
  • Intensivere  utdanningen av dommere på alle nivåer da mange har sluttet som dommer.   Eventuelle nye forskrifter om godkjenning av ettersøkshunder vil også by på problemer med etterspørsel av sporprøvedommere til å dømme disse prøvene.

 

Budsjett 2015
    Budsjett 2014 Resultat 2014 Styret Utstilling Løshund Bandhund Budsjett 2015
  Inntekter              
3100 Salgsintekter   handelsvarer   14370 10000       10000
3120 Salgsintekter   tjenester   22200   3000 2000 5000 10000
3130 Salg Medlemskontigent 70000 73310 73600       73600
3140 Salg Løshund 120000 38600     28000   28000
3145 Salg Sporprøver   16750     17500   17500
3150 Salg Bandhund   5200       4000 4000
3155 Salg utstilling   17110   53000     53000
3165 Salg Kiosk 15000 11075   10000     10000
1365 Salg sorprøver   750          
3900 Andre driftsrelaterte   intekter 10000 17900 28000   6000 8000 42000
8410 Grasrotandel 1000 1635 2000       2000
  Renter 7500 6547 6000       6000
    223500 225447         256100
                 
  Utgifter              
4330 Innkjøp varer for   videresalg   11726 12000       12000
4345 Innkjøp kiosk 10000 6432   7000     7000
4400 Fritt kjøp 15000 2233       10000 10000
4860 Eks. gebyrfritt   vareinnkjøp   700         0
6300 Lokalleie 17500 10320 5000     5000 10000
6550 Driftsmatrialer   1325 2000       2000
6590 Annet driftsmatriale   5389 5000       5000
6620 Reparasjon og   vedlikehold   1495 1000       1000
6730 Innleid hjelp 5000 14000 5000       5000
6740 Dommerhonorarer 10000 12897   8000 1000 1000 10000
6810 Datakostnader 20000 7229 15000       15000
6840 Aviser tidsskrifter   bøker   42097 1000 7000 1000 1000 10000
  Elghunden 35000 0 35000       35000
6860 Møter kurs   oppdatering 18000 4050 5000       5000
6890 Annen kontorkostnad 9000 2610 3000       3000
6940 Porto 5000 2069 2000       2000
7100 Bilgodtgjørelse   926         0
7140 Reisekostnader 5000 2667 3000     2000 5000
7160 Dietkostnader   249         0
7330 Anonsekostnader 5000 500   1000     1000
7395 Øreavrunding   0,22          
7430 Gaver 0 300         0
7440 Premier 5000 50616   5000 1000 4000 10000
7510 Aktivitetsavgift 1000 6334   1500 4000 1000 6500
7700 Styremøte 5000 1059 5000       5000
7710 Årsmøte 15000 17160 17000       17000
7715 Dommermøte 5000 2380     3000   3000
7720 Diverse møter 17000 21601 10000 1000 8000 1000 20000
7725 Styrehonorar 14500 19050 12000 2000 10500 2000 26500
7770 Bankgebyr 500 551 600       600
7830 Kostnader tap på   fordringer   -15875          
    217500 232090         226600

 

 

Styrets innstilling til sak 7 –

Klubbens andel av medlemskontingent for 2016

 

 

Forslag til vedtak: Klubbens andel av medlemskontingenten holdes uforandret for 2016. Styret får fullmakt til å endre klubbens øvrige priser på startkontingenter for arbeidsåret 2016 dersom dette er nødvendig.

 

Valgkomiteens innstiling til valg 2015 i

Follo og Østfold Elghundklubb

Leder              :                                    Lasse Englund            –           ny for 1 år.

Nestleder       :                                     Henning Holtet           –           ny for 2 år

                                               Innkommet forslag fra Knut Herland på nestleder

Kasserer         :                                   Svein Kristiansen        –           gjenvalg for 2 år.

Sekretær        :                                   Kjell Ove Buraas         –           ikke på valg

Styremedlem: EDB ansvarlig                       Ole Tom Johnsrud      .           ikke på valg

 

Første vara til styret:                       Knut J.Herland                         ny for 1år.

Andre Vara til styret:                       Jørn Ragnvald Skullerud-       ny for 1 år     

 

 

Revisor           :                                  Jan Lie                        –           ikke på valg   

                                                           Kai Håvard Thoresen  –           ny for 2 år     

 

Valgkomite    :                                  Arne Olsen                  –           ny leder ( ikke på valg.1år)                                                   Rune Engen                –           ikke på valg. 2 år                                                                   Kristian Amundrød      –           ny for 3 år

 

Jaktprøve komite

Løshund         :                                  Morten Ødemark       –          gjenvalg leder 1 år   

                                                           John Sveen                  –           ikke på valg

                                                           Hans Ole Arnesen      –           ikke på valg

                                                           Gjermund Bønøgård  –           gjenvalg for 2 år

                                                           Frode Westly              –           gjenvalg for 2 år

 

 

 

 

 

 

Jaktprøve komite

Bandhund      :                                  Ralf Campbell            –           gjenvalg leder 1 år

                                                           Ann Helen Aabogen

                                                                 Haugaard                     –  ikke på valg

                                                           Morten Syverstad       –           ikke på valg

                                                           Jan Lie                        –           gjenvalg for 2 år

                                                           Bjørnar Berger           –           ny for 2 år     

 

Utstillings komite      :                       Rune Viken                 –           ny leder 1 år

                                                           Rune Grønvik              –           ikke på valg

                                                           Christoffer Grønvik    –           ikke på valg

                                                           Håkon Andersen         –           ikke på valg

                                                           Marius Aadalen          –           gjenvalg for 2 år

                                                           Line Marita Olsen      –           ny for 2 år

                                                           Lars Klemet Strand     –           ny for 2 år

 

Avlskontakt               :                       Ralf Campbell            –           gjenvalg for 2 år

 

Komite for

Hedersbevisninger    :                       Åge Johannessen        –           ikke på valg

                                                           Oddvar Andersrød     –           gjenvalg for 2 år

                                                           Styrets sekretær inngår også her, ikke på valg

NB: Da Knut J. Herland er innvalgt i NEKF`s forbundsstyre kan han i følge forbundets lover ( § 3-5)   ikke samtidig være leder av områdeklubb.                                                                                              

 

 

Forslag til honorarer for styret

Formann                    :           3000.-

Nestformann             :           2000.-

Styremedlem             :           2000.-

Sekretær                    :           2500.-

Kasserer                     :           2500.- 

Utstillingsleder          :           2000.-

 

Prøveleder Løshundkomite   75 / Prøve

Leder Bandhundkomite       1500,- pr år

Annsvarlig for sporprøver   50 / Prøve   

 

 

Styrets innstilling til sak 8 n –

Valg av utsendinger til RS 2015 i NEKF

 

 

RS 2015 avholdes på Gardermoen lørdag den 9.mai 2015. I følge NEKF`s vedtekter har klubben rett på 5 delegater. FS-medlemmer går ikke på klubbens kvote og møter i tillegg.

 

Forslag til vedtak: Styremedlemmene møter på RS 2015.

2.vara samt komitelederne er vara dersom noen er forhindret fra å møte.

 

 

INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTE 2015:

Styret har ikke mottatt noen forslag fra medlemmene innen fristen 10.janua 2015

Styret fremmer heller ingen saker som krevere vedtak på årsmøtet.

 

Velg kategori

Nyhetsarkiv