Vedtekter

Lover for Follo & Østfold Elghundklubb stiftet den,28.04.1967
Vedtatt av årsmøtet den 15.02.2017 med senere endringer, senest av [sett inn]
Lovene er godkjent av Norske Elghundklubbers Forbund den [settes inn etter godkjenning i NEKF]
Kap. 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde 
Klubbens navn er Follo & Østfold Elghundklubb, og forkortes til FØEHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF), og gjennom dette medlem i Norsk Kennel Klub (NKK) og derigjennom med i anerkjente hundeorganisasjoner i inn og utland.
Medlemmer i FØEHK er gjennom klubbens medlemskap i NEKF tilsluttet Norske Elghundklubbers Forbund, og underlagt NEKFs lover og vedtak. Ordinære medlemmer er automatisk medlem av NKK.
Klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre. Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NEKFs og NKKs lover, og ikke å handle motstridende mot disse. 
Klubben omfatter rasene Norsk Elghund, Grå og Sort, Jämthund, Karelsk Bjørnehund, Russisk-europeisk laika, Vest-sibirsk Laika, Øst-sibirsk Laika, Svensk Hvit Elghund og Hälleforshund. 
Klubben er lokal områdeklubb og har sitt virkeområde i Follo Østfold. 
 
§1-2 Formål 
F&ØEHK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport.
F&ØEHK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.
• Å arbeide for ansvarlig hundehold
• Å arbeide for utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske
• Å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse
Formålet søkes fremmet ved:
• Å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk
• Å avholde jaktprøver
• Å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis for bedre ettersøk av skadet vilt
• Å avholde utstillinger
• Å veilede i avl og oppdrett av elghunder, og på bakgrunn av NEKFs avlsutvalg formidler klubbens avlskontakt opplysninger til oppdrettere og valpekjøpere
• Å utdanne og etterutdanne eksteriør og jaktprøvedommere
• Å samarbeide med NEKF, og andre områdeklubber i saker av felles interesse
• Å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå optimalt samarbeid
• Å opprette samarbeid med grunneiere, organisasjoner og offentlige organ i saker av felles interesse
Formålet søkes oppnådd ved at klubben setter i verk tiltak som antas å gagne formålet mest mulig.
§1-3 Definisjoner  
Klubbens organer:   
– Årsmøtet 
– Ekstraordinært årsmøte 
– Styret  
– Valgkomite 
 
§ 1-4 Tilknytning og organisering
FØEHK er medlem i NEKF og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.
FØEHK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.
 
Kap. 2 Krav til medlemskap
§2-1 Medlemskap 
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte FØEHK og NEKFs virksomhet samt å følge FØEHK og NEKFs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
Medlemskap i klubben omfatter:
a) Årlig betalende medlemmer
b) Æresmedlemmer
c) Hustandmedlemmer
§ 2-2 Opphør av medlemskap 
Medlemskap i klubben opphører ved: 
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post) til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
§2-3 Medlemskontingent  
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. 
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.  
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.
Disiplinærsaker (§ 4-3) fra medlemsklubber sendes NEKF.  Medlemsklubb i NEKF kan ikke selvstendig bringe saker etter NKKs lover Kap. 7 til NKK for behandling.
Kap. 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet 
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. mars.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.
§3-2 Møte og stemmerett 
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det året årsmøtet behandler og som har gyldig medlemskap minst 8 uker før årsmøtet, samt har betalt grunnkontingent til NKK, har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.  
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NEKF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
§3-3 Innkalling      
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.   
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:     
– Saksliste     
– Årsberetning     
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med¬ lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.  
– Budsjett for neste år
– Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.    
§3-4 Årsmøtets oppgaver
Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet, samt leder:
a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjennelse av sakliste
c) Valg av møteleder
 
Årsmøtets oppgaver under ledelse av valgt møteleder er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning.
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
i) Velge:
– Leder for 1 år 
– Nestleder for 2 år 
– 3 styremedlemmer for 2 år 
– 2 varamedlemmer for 1 år 
– Revisor for 1 år, 1 vararevisor for 1 år. Alternativt at Årsmøtet oppnevner revisjonsfirma
– Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges for 3 år og rulleres, dvs. at det går ut 1 medlem hvert år. Det 3. året sitter medlemmet som leder. Medlemmene skal ikke sitte mer enn 3 år. Varamedlemmet velges for 1 år.
– Representanter til RS i NEKF.
 
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 25 % av medlemmene for¬langer det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.  
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.
Kap. 4 Styret
§4-1 Styrets myndighet 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
§4-2 Vedtak og representasjon 
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 
§4-3 Styrets oppgaver er å 
a) lede klubben mellom årsmøtene 
b) avholde årsmøte 
c) drive klubben i samsvar med klubbens formål og i overensstemmelse med NEKFs lover og regler
d) styret er forpliktet til å følge NKKs til enhver tid gjeldende saksbehandlingsregler i all saksbehandling.
e) formidle medlemmenes kontakt med NEKFs styre og andre organer. 
f) gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 
g) oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer
h) styret kan advare eller utelukke for et bestemt tidsrom. Styret kan ekskludere medlemmer som handler i strid med gjeldende lover og regler, eller oppfører seg på en for klubben, eller dets medlemmer uverdig/ skadelig måte, eller for manglende oppfyllelse av medlemsplikter. Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom, eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte bestemmelser, skal gjøres oppmerksom på ankemulighet og ankefrist i henhold til NKKs lover kap.7. 
i) søke å koordinere sine aktiviteter med andre områdeklubber
j) velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret 
k) innstilling til vedtak i saker som trenger årsmøtets godkjenning
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite  
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes, samt godtgjørelse/honorar for styret.
 
§5-2 Revisor 
Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer  
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NEKFs Forbundsstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene 
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1. 
§6-3 Oppløsning 
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft. 
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.
§6-4 Flertallsdefinisjoner 
Simpelt flertall
• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet
 
For habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler
 

Velg kategori

Nyhetsarkiv